Interni odjel

Načelnik: Prim. dr. Jusuf Botonjić, internist gastroenterolog

Glavna sestra : Snježana Klobučar

Kontakt mail: snjezana.klobucar@kbbihac.ba

Kontakt telefon/lokal: 037/318-961

Interni odjel  ima oko 100 zaposlenih, od toga je 19 doktora specijalista. Organizacijskom strukturom Internog odjela obuhvaćeno je šet odsjeka:

  • Gastroenterologija
  • Kardiologija
  • Endokrinologija
  • Reumatologija, imunologija i alergologija
  • Nefrologija sa hemodijalizom
  • Hematologija

Odsjek za gastroenterologiju

Šef odsjeka:

Glavna sestra odsjeka: Šimić Slavica, vms

Kontakt telefon/lokal: 037/318-855


Odsjek za kardiologiju

Šef odsjeka: Doc.dr.med.sc. Sadat Kurtalić, kardiolog

Glavna sestra odsjeka: Mujkanović Senada vms

Kontakt telefon/lokal: 037/318-853

Kontakt mail: senada.mujkanovic@kbbihac.ba

Koronarna jedinica se bavi liječenjem srčanih, kardiovaskularnih i koronarnih bolesti, a opremljena je sa 12 novih monitora sa centralnom jedinicom i 3 monitora sa defibrilatorom, kako bi se istovremeno moglo pratiti stanje većeg broja pacijenata.

  • Vrijeme rada kardiološke ambulante je svakim radnim danom od 06:30h do 14:30h
  • Pacijent se poručuje na pregled u kardiološku ambulantu svakim radnim danom od 12:00h do 13:00h ličnim dolaskom ili  telefonskim putem od 13:00h do 14:00h
  • Medicinske sestre u kardiološkoj ambulanti ili glavna medicinska sestra obavještava pacijente o datumu i vremenu obavljanja pregleda/ odnosno eventualnom otkazivanju
  • U slučaju nemogućnosti obavljanja kardiološkog pregleda u zakazano vrijeme pacijent je dužan obavjestiti ambulantu putem telefona na broj:037/318-969 da otkazuje pregled u zakazano vrijeme i traži novi termin pregleda

Odsjek za nefrologiju i dijalizu

Šef odsjeka: Dr Mirjana Mujakić, spec.

Glavna sestra odsjeka: Imširović Raza vms

Kontakt telefon/lokal: 037/318-858

Kontakt e- mail: hemodijaliza@missnet.ba

Odsjek hemodijalize pri Internom odjelu formiran je 1984.godine. Moderno opremljen hemodijalizni centar izgrađen je 2003.godine, a u njemu se dijaliziraju pacijenti iz  cijelog USK-a. Centar je prostorno i sadržajno najsavremeniji centar u BiH.


Odjek za endokrinologiju 

Šef odsjeka: Prim.mr.sci. Terzić-Avdagić Mirsada, sprcijalista internist-endokrinolog i dijabetolog

Sestra edukator: Smajić Senahida

Kontakt telefon/lokal: 037/318-851

Kontakt mail:mirsada.terzic@kbbihac.ba

Odsjek za endokrinologiju i dijabetes se bavi dijagnostikom koja je nama dostupna i liječenjem endokrinoloških te dijabetoloških pacijenata uz edukaciju kako na odjelu tako i u ambulanti za dijabetes. Pored toga, od novembra 2009.godine se bavi i liječenjem jedne od bolesti metabolizma (Mb Gaucher), te ima mogućnosti testiranja pored Mb Gaucher i drugih bolesti metabolizma Fabry, Pompe i MPS.

Dijabetološki tim je izdao i Priručnik o ishrani za osobe sa šećernom bolesti, a u pripremi je i drugo izdanje ovog priručnika.

 

1.       Edukacija dijabetes I dio http://www.youtube.com/watch?v=gOJbRPDarg0&feature=plcp

2.       Edukacija dijabetes II dio http://www.youtube.com/watch?v=96f8N7XQ-6Y