J A V N I P O Z I V za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

J A V N I  P O Z I V za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

J A V N I  P O Z I V

za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

 

 I- OPĆI PODACI O ZAKUPODAVCU:

 

a) Zakupodavac: Zdravstvena ustanova kantonalna bolnice "Dr.Irfan Ljubijankić" Bihać(u daljnjem tekstu: zakupodavac)

b) Sjedište: Darivalaca krvi br.67, 77 000 Bihać

c) Telefon: ++387 37 318 800

d) faks:      ++387 37 318 880

e) E-mail: bolnica@kbbihac.ba

 

I I- PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

 

Predmet javnog nadmetanja je zakup viška nemedicinskog prostora zakupodavca na period od 1 ( jedne ) godine , računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

 

 

r/br.

Lokacija i namjena prostora

Površina

Minimalna početna cijena mjesečnog zakupa

Režijski troškovi

 

LOT-1

Prostor u holovima objekata organizacionih jedinica za postavljanje  7 ( sedam) samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke i snack aparate .

7 m²

1.400,00 KM bez PDV-a

snosi zakupodavac

LOT-2

Prostor u holu zgrade „Foča“ uz receciju za postavljanje bankomata

3 m²

300,00 KM sa PDV-om

snosi zakupodavac

LOT-3

Površina u krugu Bolnice namjenjena za postavljanje privremenog montažnog objekta –tip kiosk ( gabarite 4 x 2 m, od plastificiranog lima sa rolo izlogom) za proizvodnju i prodaju pekarskih proizvoda

8 m2

500,00 KM sa PDV-om

snosi zakupac

LOT-4

Površina u krugu Bolnice namjenjena za postavljanje privremenog montažnog objekta –tip kiosk ( gabarite 4 x 2 m, od plastificiranog lima sa rolo izlogom) za  prodaju  novina i predmeta za opću upotrebu

9 m2

40,00 KM bez PDV-a / m2

snosi zakupac

LOT-5

Površine na fasadi zgrada i pomoćnih objekata u krugu kantonalne bolnice za postavljanje reklamnih panoa utvrđenih dimenzija i na sljedećim lokacijama:

1.Lijeva bočna strana garažnog prostora unutar voznog parka površine 36 m² ( dimenzije 9 x 4 m²)

2.Lijeva bočna strana zgrade Kasindol iznad ulaza u službu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju  površine 60 m² (dimenzije 5 x 12 m²)

3.zgrada „Foča“-stražnja strana odjela neonatologije površine 30 m²(dimenzija 5 x 6 m²)

4.Zgrada „Foča“-desna bočna strana  iznad ulaza u  bolničku arhivu 48 m² ( 8 x 6 m²)

5.Zgrada „Foča“ desna bočna strana ulaza između lifta i transfuziologije 48 m²  ( dimenzija 4x 12 m²)

 

50,00 KM / m²

Troškove osvjetljavanja

reklamnih panoa snosi

zakupac

LOT-6

Prostor za oglašavanje i reklamiranje putem 7 video monitora u čekaonicama zgrada kantonalne bolnice.

kom

50,00 KM /monitoru

snosi zakupac

 

Površina se iznajmljuje u zatečenom stanju i korisnik nema pravo bez suglasnosti zakupodavca vršiti investicijske zahvate koji mijenjaju sadržaj i namjenu navedenih površina.

JAVNI OGLAS PREUZMITE OVDJE

Članak dodan: 18.07.2019 u 13:31