J A V N I P O Z I V

J A V N I     P O Z I V

J A V N I  P O Z I V

za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

 

 I- OPĆI PODACI O ZAKUPODAVCU:

 

a) Zakupodavac: Zdravstvena ustanova kantonalna bolnice "Dr.Irfan Ljubijankić" Bihać(u daljnjem tekstu: zakupodavac)

b) Sjedište: Darivalaca krvi br.67, 77 000 Bihać

c) Telefon: ++387 37 318 800

d) faks:      ++387 37 318 880

e) E-mail: bolnica@kbbihac.ba

 

I I- PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

 

Predmet javnog nadmetanja je zakup viška nemedicinskog prostora zakupodavca na period od 1 ( jedne ) godine , računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

 

 

r/br.

Lokacija i namjena prostora

Površina

Minimalna početna cijena mjesečnog zakupa

Režijski troškovi

1.

Asvaltirana površina u krugu Bolnice namjenjena za parking pacijenata i posjetioca.

3.081 m2

6.000,00 KM sa PDV-om

Snosi zakupac

 

Površina se iznajmljuje u zatečenom stanju i korisnik nema pravo bez suglasnosti zakupodavca vršiti investicijske zahvate koji mijenjaju sadržaj i namjenu navedenih površina.

 

Javni poziv preuzmite ovdje.

Članak dodan: 13.02.2019 u 14:32