JAVNI OGLAS

Broj: 33849/13

U Bihaću, 27.03.2013.godine

Na osnovu člana 136. Stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“, br.46/10) i Odluka Upravnog odbora broj:102/12; 103/12; 117/12; 118/12 i 119/12. direktor ZU Kantonalne bolnice "Dr Irfan Ljubijankić" Bihać objavljuje:

J A V N I  O G L A S

za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

 

 I - OPĆI PODACI O ZAKUPODAVCU:

Zakupodavac: Zdravstvena ustanova Kantonalna bolnice "Dr Irfan Ljubijankić" Bihać(u daljnjem tekstu: zakupodavac)

Sjedište: Darivalaca krvi br.67, 77 000 Bihać

Telefon: ++387 37 318 800

Faks:      ++387 37 318 880

E-mail: kabinet@kbbihac.ba

 

II - PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Predmet javnog nadmetanja je zakup viška nemedicinskog prostora zakupodavca na period od 2

(dvije) godine, računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

 

r/br.

Lokacija i namjena prostora

Površina

Minimalna početna cijena mjesečnog zakupa

Režijski troškovi

 

LOT-1

Dio prostora u holovima objekata organizacionih jedinica za postavljanje 10 samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke i snack aparate (lokacije unaprijed određene od strane zakupodavca-minimum 1. aparat ) na utvrđenoj lokaciji:

1.Zgrada uprave

2.Ulazni hol zgrade“Kasindol“

3.Čekaonica na II spratu zgrade Kasindol

4.Ulazni hol u zgradu specijalističkih ambulanti

5.Ulazni hol zgrade „Foča“

6.Međukatni prostor između odjela Ginekologija - Hirurgija

7.Ulazni hol zgrade Centra za hemodijalizu

1 m²

200,00 KM/po jednom aparatu

Snosi zakupodavac

 

LOT-2

Dio prostora kod glavnog  ulaza u Kantonalnu bolnicu

(portirnica) za postavljanje bankomata

3 m²

300,00 KM/mjesto

Snosi zakupodavac

 

LOT-3

Pogodna površina za postavljanje bazne (GSM) licence antene na krovu zgrade „Foča“

5 m²

1000,00 KM

Snosi zakupodavac

 

LOT-4

Asvaltirana površina u neposrednoj blizini  glavnog ulaza u Kantonalnu bolnicu za postavljanje montažno-demontažnog objekta tipa kiosk(objekt za trgovinu-maloprodaju)

14 m2

30,00 KM/ m²

Snosi zakupac

 

LOT-5

Zemljišna površina u neposrednoj blizini sporednog ulaza u Kantonalnu bolnicu  za postavljanje montažno-demontažnog objekta tipa kiosk(objekt za trgovinu-maloprodaju)

9 m2

30,00 KM /m²

Snosi zakupac

Površine se iznajmljuje u zatečenom stanju i korisnik nema pravo bez suglasnosti Zakupodavca vršiti investicijske zahvate koji mijenjaju sadržaj i namjenu navedenih površina.

 

III - PRAVO UČEŠĆA:

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja uplate 100,00  (jednustotinu)KM na transakcijski račun Kantonalne bolnice "Dr Irfan Ljubijankić" Bihać broj: 1610350014450035 kod Raiffeisen bank d.d. kao jemstvo-osiguranje za ozbiljnost ponude i koji uz zahtjev prilože izjavu da nemaju bilo kakvih finansijskih obaveza po bilo kom osnovu prema Kantonalnoj bolnici "Dr Irfan Ljubijankić" Bihać, u trenutku podnošenja prijave.

Dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz prijavu na oglas u zapečećenoj koverti.

 

IV- SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda treba sadržavati sljedeće:

a)       iznos ponuđene zakupnine, s tim da ne može biti manja odpočetne cijena mjesečnog zakupa utvrđenog ovim oglasom,

b)       izjavu da se navedeni prostor ne može izdavati u podzakup, odnosno da se može koristiti isključivo u svrhu definirane namjene predviđene ovim oglasom

c)        izvod iz sudskog registra, sjedište, naziv firme, odgovorne osobe i kontakt telefon.

 

V - VISINA NAKNADE  ZA ZAKUP:

Plaćanje zakupnine počinje od momenta zaključenja ugovora, a naknada se plaća do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Bolnica će na iznos naknade obračunati PDV.

U zakupninu  se uračunava plaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

 

VIII ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDA:

a)       Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili se predaju lično na protokol na adresi sjedišta Zakupodavca 15 dana od dana objavljivanja oglasa u USK novinama „Krajinau zapečećenoj neprozirnoj koverti sa naznakom:LOT-____ "Ponuda za dodjelu viška nemedicinskog prostora u zakup- NE OTVARAJ"-otvara Komisija za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača .

b)       Ponude i dokazi se predaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji  u jednom primjerku.

c)        Nepotpune ponude kao ni ponude koje stignu na protokol Zakupodavca nakon rokaoznačenog u točki a) neće se uzeti u razmatranje.

d)       Zakupodavac  pridržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju sejamstvo za ozbiljnost ponude vraća.

 

IX - OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u sali Upravne zgrade Bolnice, na adresi

Darivalaca krvi br.67, dana, 15. aprila 2013.godine, s početkom u 12,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu biti prisutne  samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja, uz uslov  predočenja ovlasti ili punomoći.

 

X - DOKAZI O SPOSOBNOSTI:

Ponuđači moraju dostaviti slijedeće dokaze o sposobnosti:

a)       Dokaz o postojanju pravne i poslovne sposobnosti izvodi iz sudskog registra ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana oglašavanja poziva za javno nadmetanje,

b)       Dokazi financijske stabilnosti i uspješnosti poslovanja:

-          ovjereni račun dobiti i gubitka i ovjerene bilance za posljednje dvije financijske godine,

c)        Jamstva:

-          jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od  100,00 KM (uplata na žiro račun 1610350014450035 kod Raiffeisen bank d.d.)

-          jamstvo za dobro i pravovremeno izvršenje obveza ugovora o zakupu (obvezujuće pismo namjere banke prihvatljive za Zakupodavca da će u slučaju da ponuditelj bude izabran kao najpovoljniji istom izdati neopozivu garanciju za dobro i pravovremeno izvršenje obveze u visini od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a s rokom važenja utvrđenim ugovorom, te plativu na prvi pisani poziv Zakupodavca, bez prava na prigovor),

 

d)       Izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji za njihovo učešće u postupku javnog nadmetanja u smislu člana 23. ZJN

e)       Izjavu ponuditelja da se obvezuje u slučaju da bude izabran kao najbolji ponuditelj prihvatiti sklapanje ugovora o zakupu, da u cijelosti prihvaća uvjete iz javnog nadmetanja, te da njegova ponuda ostaje na snazi  90 dana računajući od dana otvaranja ponude.

 

XI - KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišim ponuđenim iznosom zakupninekoja udovoljava svim uvjetima iz točke X. ovog nadmetanja.

U slučaju da su dvije ili više ponude jednake i utvrđene kao najpovoljnije ,prednost ima ponuda onog ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

 

XII-IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA

Odluka  o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana

isteka roka za dostavu ponuda.

Rok zaključenja ugovora o zakupu  je 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine, a Zakupodavac može ponuditi zaključenje ugovora o zakupu prvom sljedećem ponuditelju koji ispunjava uvjete oglasa uz uvjet da prihvati najviši ponuđeni iznos naknade prvog ponuditelja.

 

XIII - POVRAT JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE

Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćeno na žiro račun Zakupodavca vraća se ponuditeljima koji nisu izabrani kao najpovoljniji u roku od 8 dana od dana izbora, pod uvjetom da ponuditelj nije odustao od ponude ili izmijenio ponudu poslije roka za dostavu ponude.

 

XIV - OBJAVA JAVNOG POZIVA

Obavijest o raspisivanju ovog javnog nadmetanja objavit će se u sredstvima javnog Informiranja, dok je tekst javnog nadmetanja dostupan na WEB stranici  i na oglasnoj ploči Bolnice.

 

                                                                                                             DIREKTOR

.                                                                                                 dr. med. Hajrudin Havić

                                                                                               specijalista urgentne medicine

Članak dodan: 27.03.2013 u 15:48