Javni poziv za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

Javni poziv za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

Zdravstvena ustanova kantonalna bolnica

           „ Dr. Irfan Ljubijankić “Bihać

 

Broj:      15915/ 17.         

U Bihaću, 04.10.2017.godine

 

Na osnovu člana 136. Stav 1.Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( „Službene novine F BiH“ ,br.46/10 i 75/13) i Odluka Upravnog odbora od 22.09.2017.godine, a na temelju pozitivnog mišljenja Federalnog ministarstva zdravstva broj:06-37-1540/17. od 13.02.2017.godine, direktor ZU Kantonalne bolnice "Dr.Irfan Ljubijankić" Bihać objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

 

 I- OPĆI PODACI O ZAKUPODAVCU:

a) Zakupodavac: Zdravstvena ustanova kantonalna bolnice "Dr.Irfan Ljubijankić" Bihać(u daljnjem tekstu: zakupodavac)

b) Sjedište: Darivalaca krvi br.67, 77 000 Bihać

c) Telefon: ++387 37 318 800

d) faks:      ++387 37 318 880

e) E-mail: bolnica@kbbihac.ba

II- PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Predmet javnog nadmetanja je zakup viška nemedicinskog prostora zakupodavca na period od 1

( jedne ) godine , računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

 

 

r/br.

Lokacija i namjena prostora

Površina

Minimalna početna cijena mjesečnog zakupa

Režijski troškovi

 

LOT-1

Površina u krugu Bolnice –ispred glavnog ulaza u zgradu „Foča“ namjenjena za postavljanje privremenog montažnog objekta –tip kiosk, od plastificiranog lima sa rolo izlogom) za prodaju novina i predmeta za opću upotrebu-trgovina

14 m²

600,00 KM

snosi zakupac

 

LOT-2

Prostor u čekaonicama bolničkih zgrada za postavljanje 7 video monitora za oglašavanje i reklamiranje.

7 m²

50,00 KM/ po video monitoru

Snosi zakupodavac

LOT-3

Površine na fasadi zgrada i pomoćnih objekata u krugu kantonalne bolnice za postavljanje reklamnih panoa utvrđenih dimenzija i na sljedećim lokacijama:

1.Čelna strana portirnice na glavnom ulazu u Bolnicu površine 9 m²(dimenzije panoa  3 x 3 m²)

2.Lijeva bočna strana garažnog prostora unutar voznog parka površine 36 m² ( dimenzije 9 x 4 m²)

3.Lijeva bočna strana zgrade Kasindol iznad ulaza u službu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju  površine 60 m² (dimenzije 5 x 12 m²)

4.Zgrada „Foča“-desna bočna strana odjela pedijatrije površine 15 m²

( dimenzije  5 x 3 m²) , tri panoa.

5.Zgrada „Foča“-stražnja strana odjela neonatologije površine 30 m²(dimenzija 5 x 6 m²)

6.Zgrada „Foča“-desna bočna strana  iznad ulaza u  bolničku arhivu 48 m² ( 8 x 6 m²)

7.Zgrada „Foča“ desna bočna strana ulaza između lifta i transfuziologije 48 m² 

( dimenzija 4x 12 m²)

276 m²

 

50,00 KM po 1 m²

Troškove osvjetljavanja

reklamnih panoa snosi

zakupoprimac 

 

Površina se iznajmljuje u zatečenom stanju i korisnik nema pravo bez suglasnosti Zakupodavca vršiti investicijske zahvate koji mijenjaju sadržaj i namjenu navedenih površina.

III -PRAVO UČEŠĆA:

-          Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sva  pravna/fizička lica registrirana za obavljanje djelatnosti, odnosno koja registracijom i odobrenjem nadležnih tijela mogu dokazati ovlaštenost i sposobnost za učešće  uz uvjet uplate 100,00 KM (jednustotinu konvertibilnih maraka) na transakcijski račun ZU kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać broj:1610350014450035 kod Raiffeisen bank d.d. kao jemstvo-osiguranje za ozbiljnost ponude(dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz prijavu na oglas u zapečećenoj koverti).

-          Vremenski period na koji se zaključuje ugovori o zakupu je jedna (1) godina.

-          Višak nezdravstvenog prostora koji se daje u zakup, predaje se i uzima u viđenom stanju, a sve pripremne radnje vezane za postavljanje i održavanje, pribavljanje eventualnih potrebnih odobrenja propisanih važećom zakonskom regulativom je trošak  kojeg snosi zakupac.

-          Za LOT-2 i LOT 3 sadržaj za reklamiranje i oglašavanje ne smije sadržavati tekstove, slike diskriminatorskog ili uvrijedljivog sadržaja ili bilo kojoj osnovi, te tekstove , slike neprikladnog sadržaja koje su u suprotnosti sa temeljnim principima rada i djelatnosti bolnice.

-          Davanje prostorija u podzakup nije dozvoljeno.

IV- SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda treba sadržavati sljedeće:

- iznos ponuđene zakupnine, s tim da ne može biti manja odpočetne cijena mjesečnog zakupa utvrđenog ovim pozivom,

-izjavu da se navedeni prostor ne može izdavati u podzakup, odnosno da se može koristiti isključivo u svrhu definirane namjene predviđene ovim pozivom,

-izvod iz sudskog registra/rješenja Općinskog organa uprave , sjedište, naziv firme/obrta, odgovorne osobe i kontakt telefon.

-izjavu ponuđača da prihvata sve uslove javnog poziva

-za LOT 2 sadržajni prikaz reklamnog materijala na CD-u

-za LOT 3 dostaviti uz ponudu i izgled i sadržaj reklamnog panoa.

V- VISINA NAKNADE  ZA ZAKUP:

-          Plaćanje zakupnine počinje od momenta zaključenja ugovora,a naknada se plaća do 5-og u mjesecu za tekući mjesec.

-          Bolnica će na iznos naknade obračunati PDV .

-          U zakupninu  se uračunava plaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

VI- ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDA:

a) Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili se predaju lično na protokol na adresi sjedišta Zakupodavca najkasnije do 23.10.2017.godine (ponedjeljak)u zapečećenoj neprozirnoj koverti sa naznakom: "Ponuda za dodjelu viška nemedicinskog prostora u zakup LOT-___- NE OTVARAJ"-otvara Komisija za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača.

b) Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za jedan lot,više ili sve lotove

b) Ponude i dokazi se predaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji  u jednom primjerku.

c) Nepotpune ponude kao ni ponude koje stignu na protokol Zakupodavca nakon roka označenog u tački a) neće se uzeti u razmatranje.

d) Zakupodavac  pridržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se jamstvo za ozbiljnost ponude vraća.

VII- OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u sali Upravne zgrade Bolnice, na adresi Darivalaca krvi br.67, dana, 24.10. 2017.godine (utorak), s početkom u 12,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu biti prisutne  samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja, uz uslov  predočenja ovlasti ili punomoći .

Ponuđači će biti pismeno obaviješteni o konačnim rezultatima izbora (uključujući i odluku o eventualnom poništenju).

VIII-DOKAZI O SPOSOBNOSTI:

Ponuđači moraju dostaviti slijedeće dokaze o sposobnosti:

a)      izvod iz sudskog registra/ rješenja o  obavljanju djelatnosti ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana oglašavanja poziva za javno nadmetanje ( ovjerena kopija),

b)      potvrdu banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te poziva na broj klijenta,

c)       Jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 100,00 KM ( uplata na žiro račun 1610350014450035 kod Raiffeisen bank d.d. )

d)      Izjavu ponuđača da se obvezuje u slučaju da bude izabran kao najbolji ponuđač prihvati sklapanje ugovora o zakupu, da u cjelosti prihavća uvjete iz javnog nadmetanja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponude.

e)      Izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji za njihovo učešće u postupku javnog nadmetanja u smislu člana 45.Zakona o javnim nabavkama BiH.

IX-KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišim ponuđenim iznosom zakupninekoja udovoljava svim uvjetima iz točke VIII. ovog poziva.

X-IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA

Odluka  o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Rok zaključenja ugovora o zakupu  je 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine, a Zakupodavac može ponuditi zaključenje ugovora o zakupu prvom sljedećem ponuditelju koji ispunjava uvjete oglasa uz uvjet da prihvati najviši ponuđeni iznos naknade prvog ponuditelja.

IX-POVRAT JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE

Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćeno na žiro račun Zakupodavca vraća se ponuditeljima koji nisu izabrani kao najpovoljniji u roku od 8 dana od dana izbora, pod uvjetom da ponuditelj nije odustao od ponude ili izmijenio ponudu poslije roka za dostavu ponude.

X- OBJAVA JAVNOG POZIVA

Obavijest o raspisivanju ovog javnog nadmetanja objavit će se u sredstvima javnog informiranja , dok je tekst javnog nadmetanja dostupan na na WEB stranici  i na oglasnoj ploči Bolnice.

 

 

                                                                                                                                   DIREKTOR

                                                                                                                      Prim.dr Smail Dervišević

                                                                                                                            specijalista urolog

Dostaviti:

-Komisija za provođenje javnog oglasa,

-JP „Unsko-sanske novine „d.o.o.

-Služba za informacione tehnologije,

-U spis,

-a/a

Ovdje preuzmite javni poziv.

 

 

Članak dodan: 05.10.2017 u 19:27