JAVNI POZIV ZAKUP

JAVNI POZIV ZAKUP

Na osnovu člana 136. Stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“, br.46/10 i 75/13) i Odluka Upravnog odbora od 19.07.2018. godine, a na osnovu pozitivnog mišljenja Federalnog ministarstva zdravstva broj: 06-37-3794/18. od dana 02.07.2018.godine, direktor ZU Kantonalne bolnice "Dr Irfan Ljubijankić" Bihać objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

 

 I - OPĆI PODACI O ZAKUPODAVCU:

 

a) Zakupodavac: Zdravstvena ustanova Kantonalna bolnice "Dr Irfan Ljubijankić" Bihać(u daljnjem tekstu: zakupodavac)

b) Sjedište: Darivalaca krvi br. 67, 77 000 Bihać

c) Telefon: ++387 37 318 800

d) Faks: ++387 37 318 880

e) E-mail: kabinet@kbbihac.ba

 

II - PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

 

Predmet javnog nadmetanja je zakup viška nemedicinskog prostora zakupodavca na period od 1 (jedne) godine, računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

 

 

LOT

Lokacija i namjena prostora

 

Površina

 

Minimalna početna cijena mjesečnog zakupa

Režijski troškovi

 

1.

Površina u krugu bolnice –ispred glavnog ulaza u zgradu „FOČA“ namjenjena za postavljanje privremenog montažnog objekta-tip kiosk od  plastificiranog lima sa rolo izlogom za prodaju novina  predmeta za opću upotrebu -trgovina

14 m²

600,00 KM

snosi zakupac

2.

Površine na fasadi zgrada i pomoćnih objekata u krugu kantonalne bolnice za postavljanje reklamnih panoa utvrđenih dimenzija i na sljedećim lokacijama:

1.Čelna strana portirnice na glavnom ulazu u Bolnicu površine 9 m²(dimenzije panoa  3 x 3 m²)

2.Lijeva bočna strana garažnog prostora unutar voznog parka površine 36 m² ( dimenzije 9 x 4 m²)

3.Lijeva bočna strana zgrade Kasindol iznad ulaza u službu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju  površine 60 m² (dimenzije 5 x 12m²)

4.Zgrada „Foča“-desna bočna strana odjela pedijatrije površine 15 m²

( dimenzije  5 x 3 m²) , tri panoa.

5.Zgrada „Foča“-stražnja strana odjela neonatologije površine 30 m²(dimenzija 5 x 6 m²)

6.Zgrada „Foča“-desna bočna strana  iznad ulaza u  bolničku arhivu 48 m² ( 8 x 6 m²)

7.Zgrada „Foča“ desna bočna strana ulaza između lifta i transfuziologije 48 m² 

( dimenzija 4x 12 m²)

276 m²

 

50,00 KM po 1 m²

Troškove osvjetljavanja

reklamnih panoa snosi

zakupoprimac 

 

III - PRAVO UČEŠĆA:

 

-Pravo učešća imaju ponuđači, pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti, odnosno

lica koja svojom registracijom i odobrenjem nadležnog organa mogu dokazati ovlaštenost i

sposobnost za učešće uz uvjet uplate 100,00 (slovima: jednustotinu) KM na transakcijski račun ZU kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać broj:1610350014450035 kod Raiffeisen bank d.d. kao jemstvo-osiguranje za ozbiljnost ponude (dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz prijavu na oglas u zapečaćenoj koverti).

‐Vremenski period na koji se zaključuju ugovori o zakupu je jedna (1) godina.

‐Višak zdravstvenog i nezdravstvenog prostora koji se daje u zakup, uzima se u viđenom stanju,  a

svapripremne radnje, uključujući pribavljanje eventualnih odobrenja propisanih važećom

zakonskom regulativom, kao i postavljanje, održavanje snosi zakupoprimac.

-Za LOT-2 sadržaj reklamnih panoa ne smije sadržavati tekstove, slike diskriminatornog ili uvrijedljivog sadržaja ili bilo kojoj drugoj osnovi, te tekstove, slike neprikladnog  jezika ili sadržaja i koji su u suprotnosti sa temeljnim principima rada i osnovne djelatnosti Bolnice.

‐Davanje prostora u podzakup nije dozvoljeno.

 

IV - SADRŽAJ PONUDE:

 

Ponuda treba sadržavati sljedeće:

a) iznos ponuđene zakupnine, s tim da ne može biti manja od početne cijena mjesečnog zakupa utvrđenog ovim pozivom,

b) izjavu da se navedena površina ne može izdavati u podzakup, odnosno da se može koristiti isključivo u svrhu definirane namjene predviđene ovim pozivom,

c) izvod iz sudskog registra/rješenja Općinskog organa uprave, sjedište, naziv firme/obrta, odgovorne osobe i kontakt telefon.

d)izjavu ponuđača da prihvata sve uslove javnog oglasa.

e)za LOT -2. grafički prikaz reklame, u prikladnom formatu, iz kojeg je jasno vidljiv sadržaj reklame.

 

Dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu za učešće u javnom oglasu ne smiju biti stariji od 3

mjeseca, računajući od dana predaje ponude, odnosno prijave za učešće.

 

V - VISINA NAKNADE  ZA ZAKUP:

 

Plaćanje zakupnine počinje od momenta zaključenja ugovora,a naknada se plaća do 5-og u mjesecu za tekući mjesec.

Bolnica će na iznos naknade obračunati PDV.

U zakupninu  se uračunava plaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

 

VI - ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDA:

 

a) Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili se predaju lično na protokol na adresi sjedišta Zakupodavca  do 09.11.2018.godine u zapečaćenoj neprozirnoj koverti sa naznakom: "Ponuda za dodjelu viška nemedicinskog prostora u zakup za LOT___- NE OTVARAJ"-otvara Komisija za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača.

b) Ponude i dokazi se predaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji  u jednom primjerku,

c) Nepotpune ponude kao ni ponude koje stignu na protokol  Zakupodavca nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje,

d) Zakupodavac  pridržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se jamstvo za ozbiljnost ponude vraća.

 

VII - OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u sali Upravne zgrade Bolnice 12.11.2018.godine

(PONEDJELJAK) s početkom u 12,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu biti prisutne  samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja, uz uslov  predočenja ovlasti ili punomoći.

Ponuđači će biti pismeno obaviješteni o konačnim rezultatima izbora (uključujući i odluku o eventualnom poništenju).

 

VIII - DOKAZI O SPOSOBNOSTI:

 

Ponuđači moraju dostaviti slijedeće dokaze o sposobnosti:

a)izvod iz sudskog registra/rješenja o obavljanju djelatnosti ne stariji od 3 (tri) mjeseci od dana oglašavanja poziva za javno nadmetanje ( orginal ili ovjerena kopija)

b) potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te poziva na broj klijenta.

c) Jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 100,00 KM (uplata na žiro račun: 1610350014450035 kod Raiffeisen bank d.d.)

e) Izjavu ponuđača da se obvezuje u slučaju da bude izabran kao najbolji ponuđač prihvatiti sklapanje ugovora o zakupu, da u cijelosti prihvaća uvjete iz javnog nadmetanja, te da njegova ponuda ostaje na snazi  90 dana računajući od dana otvaranja ponude.

f) Izjavu ponuđača pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da se na njega ne odnosi čl. 45 Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

IX - KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišim ponuđenim iznosom zakupninekoja udovoljava svim uvjetima iz tačke VIII. ovog poziva.

 

X - IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA

Odluka  o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Rok zaključenja ugovora o zakupu  je 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine, a Zakupodavac može ponuditi zaključenje ugovora o zakupu prvom sljedećem ponuditelju koji ispunjava uvjete oglasa uz uvjet da prihvati najviši ponuđeni iznos naknade prvog ponuditelja.

 

XI - POVRAT JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE

Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćeno na žiro račun Zakupodavca vraća se ponuditeljima koji nisu izabrani kao najpovoljniji u roku od 8 dana od dana izbora, pod uvjetom da ponuditelj nije odustao od ponude ili izmijenio ponudu poslije roka za dostavu ponude.

 

XII - OBJAVA JAVNOG POZIVA

Obavijest o raspisivanju ovog javnog nadmetanja objavit će u USK novinama „Krajini“ ,  web stranici  i na oglasnoj ploči Bolnice.

 

Javni poziv preuzmite OVDJE

Članak dodan: 31.10.2018 u 17:57