KABINET DIREKTORA

 

V.D Direktor bolnice: dr.  Hajrudin Havić, spec. urgentne medicine


Pomoćnik direktora za nemedicinska pitanja: Dizdarević Zuhra, dipl. ecc.


Pomoćnik direktora za medicinska pitanja: Doc. dr sc. med. Prim  Halilović dr Hajrudin


Pomoćnik direktora za sestrinstvo: Ahmet Dedić, dipl. med.tehničar


Načelnik kabineta direktora: Almir Kovačević, dipl.iur.

Interni kontrolor: Sada Karač, bac.ecc.

Tehnički sekretar: Sandra Ibrahimpašić

Kontakt telefon: 318 919

Fax: 318 880

Kontakt e-mail: kabinet@kbbihac.ba

Kabinet direktora podrazumjeva najuži menadžment Bolnice, odnosno direktora, njegove pomoćnike, šefa Kabineta, ali u sklopu Kabineta je i Unutrašnja kontrola i tehnički sekretar. Menadžment kojeg čine stručnjaci medicinske, ekonomske i pravne struke, bavi se organizacijom, upravljanjem, kontrolom te koordinacijom svih službi, a sve u cilju kvalitetnog poslovanja i profesionalnog pružanja svih medicinskih i nemedicinskih usluga na nivou Ustanove.