Konkurs za dodjelu subspecijalizacije

Na osnovu člana 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“, broj 46/10), te člana 12. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije („Službene novine FBIH“, broj: 6/11, 11/11, 17/11 22/11, 26/11, 82/11,  41/12  i 79/12), a u vezi Odluke Federalnog ministarstva zdravstva o odobrenju plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih kadrova Unsko sanskog kantona za 2013. godinu, broj: 06-34-2627/13 od 22.05.2013. godine, direktor Zdravstvene ustanove Kantonalna bolnica „dr Irfan Ljubijankić“ Bihać dana 18.06.2013. godine raspisuje slijedeći:

 

K O N K U R S

za dodjelu subspecijalizacija

I.        ZU Kantonalna bolnica „dr Irfan Ljubijankić“ Bihać raspisuje slijedeće subspecijalizacije sa brojem izvršioca kako slijedi:

1

Pedijatrijska kardiologija

1

2

Medicinska onkologija

3

II.          Kandidati trebaju da ispunjavanju slijedeće opće i posebne uvjete:

1)      Da su državljani Bosne i Hercegovine,

2)      Da ima završen medicinski fakultet,

3)      Da ima položen stručni ispit,

4)      Da položen ispit iz osnovne specijalizacije,

5)      Da je u radnom odnosu u ustanovi koja dodjeljuje subspecijalizaciju,

6)      Da ima važeće odobrenje za samostalan rad izdanu od strane nadležne Komore,

7)      Poznavanje jednog od stranih jezika,

 

III.    Kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokaze:

1)      Biografiju,

2)      Uvjerenje o državljanstvu,

3)      Diplomu o završenom fakultetu,

4)      Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5)      Uvjerenje o završenoj osnovnoj specijalizaciji kao uslov za usmjerenu specijalizaciju, odnosno Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu;

6)      Uvjerenje poslodavca da se zaposlenik nalazi u radnom odnosu,

7)      Odobrenje za samostalan rad – Licencu,

8)      Uvjerenje o prosječnoj ocjeni do završetka studija,

9)      Potvrdu o poznavanju jednog stranog jezika,

10)   Ocjenu rada zaposlenika koju daje Načelnik organizacione jedinice.

Sva dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starijoj od šest (6) mjeseci u neprovidnoj koverti sa naznakom:„Prijava na Konkurs za dodjelu subspecijalizacije – Ne otvaraj - otvara Komisija“.

IV.   Način i vrijeme dostavljanja prijave:

Prijavu na Konkurs sa traženim dokazima potrebno je dostaviti u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja Konkursa, na slijedeću adresu putem preporučene pošte ili lično na protokolu Ustanove:

 

Zdravstvena ustanova

Kantonalna bolnica „dr Irfan Ljubijankić“ Bihać

Služba za pravne i opće poslove

Ul. Darivalaca krvi broj 67

77 000 Bihać

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Broj: ­7999/13  

Datum 25.06.2013. godine

 

DIREKTOR

Dr. Hajrudin Havić

Specijalista urgentne medicine

 

 

Objavljeno na oglasnoj tabli 25.06.2013. godine

 

 

Članak dodan: 27.06.2013 u 15:12