Konkurs

ZU Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijankić“

                                    Bihać

Broj: 3656/13.

U Bihaću, 22.03.2013.godine

 

Na osnovu člana 45. stav 1.alineja 12.Statuta, a u vezi sa članom 8. Pravilnika o radu ZU Kantonalna bolnica „  Dr Irfan Ljubijnakić“ Bihać,  direktor  raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA  PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

 

Na osnovu ukazane potrebe  za nesmetanim obavljanjem rada i organizacijom rada u ZU Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijankić“ Bihać  oglašavaju se sljedeća radna mjesta :

 

1.Doktor medicine specijalista anestezije i reanimacije....................1  izvršilac

2.Doktor medicine specijalista patološke anatomije.........................1 izvršilac

3.Doktor medicine specijalista kliničke citologije..............................1 izvršilac

 

Uvjeti :

 Pored općih uvjeta kandidat treba ispunjavati slijedeće  posebne uvjete:

-završen medicinski fakultet

-položen specijalistički ispit

-godinu dana radnog iskustva u struci nakon položenog specijalističkog  ispita

- licenca za rad

 

Dokazi o ispunjavanju uvjeta:

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni dostaviti originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

-      Prijavu na oglas sa biografijom , podacima i dokazima o dosadašnjim zaposlenjima

-      diplomu fakulteta

-      uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu

-      dokaz o radnom iskustvu nakon položenog specijalističkog ispita

-      licencu za rad izdatu od nadležne komore

-      uvjerenje o državljanstvu

-      ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti

 

Svi  traženi dokumenti se prilažu u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Način podnošenja prijave:

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili  putem pošte preporučeno uz naznaku “ prijava na javni oglas za prijem u radni odnos “-n/r direktora ,na adresu: Zdravstvena ustanova Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijankić“Bihać,Darivalaca krvi br.67,77 000 Bihać.

 

Rok za podnošenje prijava:15 dana od dana posljedenjeg objavljivanja oglasa.

Sa prijavljenim kandidatima koji budu ispunjavali uvjete iz oglasa obaviće se intervju.

Napomena:

Neblagovremene  prijave neće se  uzeti u razmatranje.

 

 

                                                                                                                                     D I R E K T O R

.                                                                                                                                Havić dr Hajrudin

                                                                                                                     specijalista urgentne medicine

Članak dodan: 06.02.2014 u 15:42