Konkurs

Na osnovu čl. 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“, br.46/10) i čl. 12. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije („Službene novine F BiH“, br. 6/11, 11/11, 17/11, 22/11, 26/11, 82/11 ,41/12, 79/12 i 55/13), a u vezi sa Odluke Federalnog ministarstva zdravstva o odobrenju plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih kadrova Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu, broj: 06-34-2627/13, direktor ZU Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijankić“Bihać dana, 03. 09. 2013. godine raspisuje:

PONOVLJENI KONKURS

ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA

 

I. ZU Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijankić“ Bihać raspisuje konkurs za dodjelu specijalizacija sa brojem izvršioca kako slijedi:

 

1) Anestezija i reanimacija...........................................................................................................1

2) Urgentna medicina....................................................................................................................2

3) Patološka anatomija.................................................................................................................2

4) Transfuzijska medicina............................................................................................................1

5) Pedijatrija....................................................................................................................................1

6) Neurologija.................................................................................................................................1

7) Psihijatrija...................................................................................................................................1

 

II. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs trebaju da ispunjavaju sljedeće opće i posebne uvjete:

 

1) da su državljani BiH,

2) da imaju završen medicinski fakultet,

3) da imaju položen stručni ispit

4) da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita,

5) da je u radnom odnosu u ustanovi koja dodjeluje specijalizaciju,

6) da ima važeće odobrenje za samostalan rad izdano od strane nadležne Komore,

7) poznavanje jednog od stranih jezika,

 

III. Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze:

 

1) pismeni zahtjev sa naznakom za koju specijalizaciju se prijavljuje,

2) biografiju,

3) uvjerenje o državljanstvu,

4) diplomu o završenom fakultetu,

5) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

6) uvjerenje poslodavca o ukupnom stažu,

7) uvjerenje poslodavca da se zaposlenik nalazi u stalnom radnom odnosu,

8) odobrenje za samostalan rad –Licenca,

9) uvjerenje o prosječnoj ocjeni do završetka studija,

10) potvrdu o poznavanju stranog jezika.

 

Sva dokumentacija mora biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od šest (6) mjeseci odloženi u neprovidnoj koverti sa naznakom: “Prijava na Konkurs za dodjelu specijalizacija“ - Ne otvaraj - otvara Komisija“

 

IV. Način i vrijeme dostavljanja prijave:

 

Prijavu na Konkurs je potrebno dostaviti u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja Konkursa putem sredstava za javno informiranje.

Prijava sa svim traženim dokazima dostavlja se lično putem protokola Ustanove ili putem pošte na adresu:

Zdravstvena ustanova Kantonalna bolnica “Dr Irfan Ljubijankić“ Bihać

Darivalaca krvi br. 67, 77 000 Bihać

 

Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće uzimati u razmatranje.

 

 

Broj: 11 402-1/13

U Bihaću, 03.02.2014.godine

                                                                                                                                      D I R E K T O R

                                                                                                                                  Havić dr Hajrudin

                                                                                                                      specijalista urgentne medicine

Članak dodan: 06.02.2014 u 15:46