P O N O V L J E N I J A V N I P O Z I V

P O N O V L J E N I  J A V N I  P O Z I V

Zdravstvena ustanova kantonalna bolnica
„ Dr. Irfan Ljubijankić “Bihać
Broj: __________/ 18.
 
U Bihaću, 04.01.2018.godine
Na osnovu člana 136. Stav 1.Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( „Službene novine F BiH“ ,br.46/10 i 75/13) i Odluke Upravnog odbora od 22.09.2017.godine, a na temelju pozitivnog mišljenja Federalnog ministarstva zdravstva broj:06-37-1540/17. od 13.02.2017.godine, direktor ZU Kantonalne bolnice "Dr.Irfan Ljubijankić" Bihać objavljuje:
 
 
P O N O V L J E N I J A V N I P O Z I V
za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora
 
I- OPĆI PODACI O ZAKUPODAVCU:
a) Zakupodavac: Zdravstvena ustanova kantonalna bolnice "Dr.Irfan Ljubijankić" Bihać (u daljnjem tekstu: zakupodavac)
b) Sjedište: Darivalaca krvi br.67, 77 000 Bihać
c) Telefon: ++387 37 318 800
d) faks: ++387 37 318 880
e) E-mail: bolnica@kbbihac.ba
II- PREDMET JAVNOG NADMETANJA:
Predmet javnog nadmetanja je zakup viška nemedicinskog prostora zakupodavca na period od 1
( jedne ) godine , računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu.
r/br.
Lokacija i namjena prostora
Površina
Minimalna početna cijena mjesečnog zakupa
Režijski troškovi
LOT-1
Prostor u holu zgrade „Foča“ namjen za kafeteriju za pripremu i prodaju toplih i hladnih napitaka
20 m²
1.500,00 KM bez PDV-a
zakupodavac
Površina se iznajmljuje u zatečenom stanju i korisnik nema pravo bez suglasnosti Zakupodavca vršiti investicijske zahvate koji mijenjaju sadržaj i namjenu navedenih površina.
III -PRAVO UČEŠĆA:
- Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sva pravna/fizička lica registrirana za obavljanje djelatnosti, odnosno koja registracijom i odobrenjem nadležnih tijela mogu dokazati ovlaštenost i sposobnost za učešće uz uvjet uplate 100,00 KM (jednustotinu konvertibilnih maraka) na transakcijski račun ZU kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać broj:1610350014450035 kod Raiffeisen bank d.d. kao jemstvo-osiguranje za ozbiljnost ponude(dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz prijavu na oglas u zapečećenoj koverti).
- Vremenski period na koji se zaključuje ugovori o zakupu je jedna (1) godina.
- Višak nezdravstvenog prostora koji se daje u zakup, predaje se i uzima u viđenom stanju, a sve pripremne radnje vezane za postavljanje i održavanje, pribavljanje eventualnih potrebnih odobrenja propisanih važećom zakonskom regulativom je trošak kojeg snosi zakupac.
- Davanje prostorija u podzakup nije dozvoljeno.
IV- SADRŽAJ PONUDE:
Ponuda treba sadržavati sljedeće:
- iznos ponuđene zakupnine, s tim da ne može biti manja od početne cijena mjesečnog zakupa utvrđenog ovim pozivom,
-izjavu da se navedeni prostor ne može izdavati u podzakup, odnosno da se može koristiti isključivo u svrhu definirane namjene predviđene ovim pozivom,
-izvod iz sudskog registra/rješenja Općinskog organa uprave , sjedište, naziv firme/obrta, odgovorne osobe i kontakt telefon.
-izjavu ponuđača da prihvata sve uslove javnog poziva
V- VISINA NAKNADE ZA ZAKUP:
- Plaćanje zakupnine počinje od momenta zaključenja ugovora,a naknada se plaća do 5-og u mjesecu za tekući mjesec.
- Bolnica će na iznos naknade obračunati PDV .
- U zakupninu se uračunava plaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.
VI- ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDA:
a) Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili se predaju lično na protokol na adresi sjedišta Zakupodavca najkasnije do 22.01.2017.godine (ponedjeljak) u zapečećenoj neprozirnoj koverti sa naznakom: "Ponuda za dodjelu viška nemedicinskog prostora u zakup LOT-1- NE OTVARAJ"-otvara Komisija za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača.
b) Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za jedan lot,više ili sve lotove.
b) Ponude i dokazi se predaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji u jednom primjerku.
c) Nepotpune ponude kao ni ponude koje stignu na protokol Zakupodavca nakon roka označenog u tački a) neće se uzeti u razmatranje.
d) Zakupodavac pridržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se jamstvo za ozbiljnost ponude vraća.
VII- OTVARANJE PONUDA
Javno otvaranje ponuda će se obaviti u sali Upravne zgrade Bolnice, na adresi Darivalaca krvi br.67, dana, 23.01. 2017.godine (utorak), s početkom u 12,00 sati.
Otvaranju ponuda mogu biti prisutne samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja, uz uslov predočenja ovlasti ili punomoći .
Ponuđači će biti pismeno obaviješteni o konačnim rezultatima izbora (uključujući i odluku o eventualnom poništenju).
VIII-DOKAZI O SPOSOBNOSTI:
Ponuđači moraju dostaviti slijedeće dokaze o sposobnosti:
a) izvod iz sudskog registra/ rješenja o obavljanju djelatnosti ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana oglašavanja poziva za javno nadmetanje ( ovjerena kopija),
b) potvrdu banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te poziva na broj klijenta,
c) Jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 100,00 KM ( uplata na žiro račun 1610350014450035 kod Raiffeisen bank d.d. )
d) Izjavu ponuđača da se obvezuje u slučaju da bude izabran kao najbolji ponuđač prihvati sklapanje ugovora o zakupu, da u cjelosti prihavća uvjete iz javnog nadmetanja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponude.
e) Izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji za njihovo učešće u postupku javnog nadmetanja u smislu člana 45.Zakona o javnim nabavkama BiH.
IX-KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišim ponuđenim iznosom zakupnine koja udovoljava svim uvjetima iz točke VIII. ovog poziva.
X-IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
Rok zaključenja ugovora o zakupu je 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine, a Zakupodavac može ponuditi zaključenje ugovora o zakupu prvom sljedećem ponuditelju koji ispunjava uvjete oglasa uz uvjet da prihvati najviši ponuđeni iznos naknade prvog ponuditelja.
IX-POVRAT JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE
Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćeno na žiro račun Zakupodavca vraća se ponuditeljima koji nisu izabrani kao najpovoljniji u roku od 8 dana od dana izbora, pod uvjetom da ponuditelj nije odustao od ponude ili izmijenio ponudu poslije roka za dostavu ponude.
X- OBJAVA JAVNOG POZIVA
 
Obavijest o raspisivanju ovog javnog nadmetanja objavit će se u sredstvima javnog informiranja , dok je tekst javnog nadmetanja dostupan na na WEB stranici i na oglasnoj ploči Bolnice.
DIREKTOR
Prim.dr Smail Dervišević
specijalista urolog
Dostaviti:
-Komisija za provođenje javnog oglasa,
-JP „Unsko-sanske novine „d.o.o.
-Služba za informacione tehnologije,
-U spis,
-a/a
 

Članak dodan: 08.01.2018 u 13:41