Služba za tehničke i ostale poslove

Načelnik /Šef tehničke službe: Bakrač Sead

Kontakt telefon: 037/318-888

Služba za tehničke poslove ima 25 uposlenika raspoređenih u 4 odsjeka koje obavljaju poslove na stvaranju uslova za nesmetano funkcionisanje medicinske i nemedicinske djelatnosti. Služba je direktno uključena u planiranje i praćenje investicija na rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih sadržaja u Kantonalnoj bolnici Bihać. Sastavne organizacione jedinice Službe za tehničke poslove su:

  • Odsjek za održavanje postrojenja i instalacija
  • Vozni park
  • Odsjek građevinskog održavanja
  • Odsjek za ishranu

Šef voznog parka: Čelebić Safet

Kontakt telefon: 037/318-970
 
Kontakt mail: safet.celebic@kbbihac.ba
 
Vozni park Kantonalne bolnice Bihać posjeduje teretna i putnička  vozila koja su u funkciji za prevoz roba, pacijenata i osoblja. Trenutno u Službi rade četiri uposlenika koja svakodnevno vrše usluge prevoza na području Unsko-sanskog kantona, države Bosne i Hercegovine, a po potrebi i u inostranstvu. Vozni park trenutno posjeduje 3 sanitetska vozila, 1 putnički kombi, 2 osobna vozila, 1 teretni džip i 1 kamion.
 

Šef odsjeka za ishranu: Mevlida Golić, ecc.

Kontakt telefon: 037/318-923
 
Kontakt mail: mevlida.golic@kbbihac.ba
 
O prehrani pacijenata koji borave na liječenju brine se grupa odgovornih osoba iz nekoliko bolničkih službi koje surađuju kako bi se postigao željeni cilj, a to je pravilna i kvalitetna prehrana. Odsjek za ishranu je jedan od najstarijih odsjeka koja upošljava 52 radnika, od toga 1 šefa, 1 dijetetičara, 2 vođe smjene, 1 VKV kuhara, 1 mesar, 7 KV kuhara, 7 pomoćnih kuhara i 33 NK radnika koji imaju položen higijenski minimum. Rad službe je organiziran u dvije smjene.